Søren Ingemann

Forside

Aktuelt

h
Hjertestarter

Vedtægter ogordensregler

Love og andre bekendtgørelser

Historie

Billeder
Box til hjertestarter
                Box til Hjertestarter

Den ny opsatte Hjertestarter  Toppen 2

Alarm 1-1-2

 se vidioer på youtube.


Hjertestarter
Hjertestarter
 Toppen 2
Toppen 2 hjertestarteren i carporten.

Placeringen af vores hjertestarter kan ses på de officielle Hjertestarter Apps (1-1-2 og Trygfonden), så 1-1-2 alarmcentralen kan henvise til den.

 Der er også opsat en udendørs tilgængelig hjertestarter på Floravej 24 i naboforeningen.
  Link vedrørende vores strandareal

Rapport om Strandarealet september 2015.


http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-af-rynket-rose-uden-brug-af-pesticider/

Referat Generalforsamlingen 2018

Gf indkaldelse 2018

  Formandsberetning 2018  
  Regnskab 2018  

Referat Generalforsamlingen 2017

Referat Generalforsamlingen 2016

Referat Generalforsamlingen 2015

Referat Generalforsamlingen 2014


BESLUTNINGSREFERAT

FRA GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 28-6-2014 kl.15

 Tilstede: repræsentanter for 20 matrikler


Valg af dirigent

Bent Ravn blev valgt og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet der ikke var punkter der krævede et særligt flertal.

Formandens beretning

Siden sidste GF blev der afholdt 4 bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmerne holder jævnligt kontakt via e-mail.

2 nye grundejer blev budt velkommen

Under stormen Bodil blev træer væltet og bænke, strandtrappen og bådskråningen blev skyllet væk. Trappen er imidlertid bleven erstattet og nye bænke er sat op.

På arbejdsdagen i maj mødte 21 personer fra 12 matrikler op. Badebroen blev sat op, drænene set efter og strandarealet ryddet op.

Endnu en gang appellerede formanden til hundeejere om at rydde efterladenskaberne op og holdehundene i snor. Hunde må ikke være på badebroen.

Grundejerne skal huske at holde rabatterne ved vejene vedlige og beskære buske og træer iht. bestemmelserne i lov om private fællesveje. Formanden understreger at vores vedtægter skal overholdes.

Vedligeholdelse af Strandbjerggårdvej og Mosestien er påbegyndt.

Grundejere som ikke har angivet en e-mail adresse bliver bedt om at gøre dette så snart de har oprettet en e-mail konto.

 Ved udmåling af vejen omkring svinget ved Strandbjerggårdsvej på arbejdsdagen i september 2013

opstod der nogle misforståelser og formanden forklarer at denne udmåling skete som et forarbejde

for fremtidigt arbejde omkring svinget. Formanden erkendte at information og kommunikation kunne

have været bedre.

 Tak til alle som har hjulpet til på arbejdsdagen og som yder en indsats på eget initiativ i løbet af året.

 
Regnskab

Kassereren fremlagede regnskab for 2013 og henviste til det udsendte regnskab, der blev enstemmigt

godkendt. Budgetforslaget for 2014 blev godkendt med et kontingent på 500 kroner per parcel.

Forslaget om 400 kr. per parcel/år, som der stod i indkaldelsen, var en fejl.

 

 Vejlaug

Henrik Aschenbrenner informerede om at vejlauget ikke har holdt GF eller bestyrelsesmøder og at

kontingentet for 2013 og 2014 ikke er blevet opkrævet. Der blev heller ikke lavet regnskab for 2013 eller lagt budget for 2014. Efter debat blev GF enige om at det er godt at have et ”sovende” vejlaug og at man derved sparede kontingent indtil videre.

 
Valg

Kasserer, Hanne Heimdal blev genvalgt enstemmigt uden modkandidater

Næstformand, Søren Birk Petersen blev genvalgt enstemmigt uden modkandidater

Revisor, Finn Zachariassen blev genvalgt enstemmigt uden modkandidater

Revisorsuppleant Søren Petersen blev genvalgt enstemmigt uden modkandidater

Forslag

Bestyrelsens forslag om tilføjelse til § 9 i vedtægterne ”at græsslåmaskiner og andre støjende have maskiner ikke benyttes i tidsrummet kl. 12-14” og ”alle dage samt lørdage og helligdage efter kl. 18”

blev vedtaget med 16 stemmer for.

Forslag om opsætning af båderampe blev diskuteret og der var debat omkring beliggenheden og naturbeskyttelse af området. Der blev besluttet at bestyrelsen nedsætter et udvalg som skal undersøger sagen og grundejere som er interesseret skal henvende sig til Søren Birk Petersen.
Der blev afsat 3000 kr. til materialer.

Forslaget om at ”Vollerup Kanal” rørlægges blev efter debat nedstemt med 4 stemmer for og 11 stemmer imod.

Ligeledes faldt forslaget om at fælles arealet ved stranden skulle klippes 2x årligt, men bestyrelsen indhenter flere tilbud og ekspertmening om vedligeholdelse af Overdrevet. Punktet bliver genoptaget til næste GF.

”Henrik´s corner”

Udjævningen af svinget ud for Strandbjerggårdvej nr. 16/35 gav anledning til stor diskussion og uenighed. Der blev besluttet at ”Puklen” skal skrabes væk af Basses Grave- og haveservice.

Eventuelt

Kæden ved indkørslen til stranden skal hænge løst, så den lettere kan tages af.

 Dagen sluttede med hyggeligt fællespisning og godt humør i foreningens telt.

Vollerup Strand, den 5. juli 2014 referent Monika Bellmann

Regnskab 2014 

Regnskab for Strandbjerggårdens Grundejerforening
Indtægter Budget
2015
500 kr
Budget
2014
500 kr
Regnskab
2014
500 kr
Regnskab
2013
500 kr
Regnskab
2012
Kontingent 36500          36.500 36.900 36.200 30.200
Renter 100              100 71 52 104
Tilgodehavende 1.200 1.200
Indtægter i alt         36.600          36.600 36.971 37.452 31.504
Udgifter
Gebyrer           1.300           1.000           1.133 1.133 1.006
Kontingent til vejlaug         11.000          11.000 10.950
Reparation af veje           5.000           4.500          14.025 2.896 2.841
Forsikring           1.000           1.000           1.038 1.004 952
Dræn                -   0
Badebro, trappe, m.m.                -            21.664 105.027
Badebro overført fra 2011                -   -70.000
Arbejdsdage, GF, telt, borde m.m.           5.000           5.000           3.658 927 2.411
Kontorartikler og porto              200              200              130 0
Bestyrelsesmøder           1.000              200              779 0
Afrunding
Udgifter i alt         24.500          22.900 42.426 5.960 53.187
Resultat         12.100          13.700 -5.455 31.492 -21.683
           
AKTIVER 2014 2013 2012
Kassebeholdning                54                54                54
Foreningskonto          46.264          51.744          21.478
Højrentekonto          25.308          25.283          25.258
Tilgodehavende           1.200           1.200
Badebro (hensættelse)          70.000
         71.626          78.281        117.990
PASSIVER
Gæld (vejlaug) 0 0 0
Primo indestående          77.081 46.789        139.672
Årets resultat -5.455 31.492 -21.683
Passiver i alt          71.626 78.281 117.990
           
Regnskabet godkendes hermed
Revisor   Revisor Kasserer
Søren Petersen Finn Zachariasen Hanne Heimdal
Dato: Dato: Dato:
Revisor

 

Regnskab 2013 

Regnskab for Strandbjerggårdens Grundejerforening
Indtægter Budget
2014
500 kr
Regnskab
2013
500 kr
Regnskab
2012
Regnskab
2011
Kontingent 36.500 36.200 30.200 64.000
Renter 100 52 104 227
Tilgodehavende (2 grundejere (1000 kr), samt 2 grundejere, der har betalt 100 kr. for lidt.) 1.200 1.200 2.700
Indtægter i alt 36.600 37.452 31.504 66.927
Udgifter
Porto og gebyrer 1000 1.133 1.006 1.303
Kontingent til vejlaug 10.950 10.950
Vedligehold af veje og strandareal 10000 2.896 2.841 4.475
Forsikring 1000 1.004 952 935
Båderampe 3000 0
Badebro/trappe 22000 105.027 0
Badebro overført fra 2011 0 -70.000
Arbejdsdage, GF, telt, borde m.m. 5000 927 2.411 5.569
Kontorartikler 200 0 0
Bestyrelsesmøder 200 0 0
Afrunding
Udgifter i alt 42.400 5.960 53.187 23.232
Resultat -5.800 31.492 -21.683 43.695
         
AKTIVER 2013 2012 2011
Kassebeholdning 54 53,5 54
Foreningskonto 51.744 21478,42 107.824
Højrentekonto 25.283 25257,85 31.795
Tilgodehavende 1.200 1200 2.700
Badebro (hensættelse) 70000 10.950
78.281 117.990 153.323 0
PASSIVER
Gæld (vejlaug) 0 0 0
Primo indestående 46.789 139672,4 109.628
Årets resultat 31.492 -21.683 43.695
Passiver i alt 78.281 117.990 153.323
         
Regnskabet godkendes hermed
Revisor   Revisor Kasserer
Søren Petersen Finn Zachariasen Hanne Heimdal
Dato: Dato: Dato: 

 

 

Bådrampe

Skitse til bådrampe.

Foreningen har fået tilladelse til at reetablerer en bådrampe af Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

top