foto søren ingemann

Forside

Aktuelt

Hjertestarterhjertestarter

Vedtægter og ordensregler

Historie

Billeder 

Kontakt

kontakt@strandbjerggaardens-gf.dkArbejdsdag og Generalforsamling er på grund af CORONA udskudt til Lørdag den 5 september og søndag 6 september

Indkaldelse til Generalforsamling udsendes midt i luli måned.

2019   2019   2019   Billeder fra arbejdsdagen 21. september 2019. se flere fotos under billeder


Kontingent 2019: 150 kr. vejlaug + 550 kr. = 700. kr /parcel på kontonummer: 0516  0000136429  ( Sparekassen Sjælland) Husk at notere din sommerhusadresse ved betalingen. kontingentet skal indbetales senest 1/10. 2019.


 Konstituering af bestyrelsen. 29. juni 2019

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11.  4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand:  Anette Mathiesen,  vejlaug og veje      Kasserer: Jørg Gøttler        Sekretær: Annette Holck    Morten Ronager
      
 Suppleanter: Torben louis Kjærgaard  og Bjørn Mathiesen  er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.

Referat af Generalforsamlingen søndag 26. maj 2019

Formandens Beretning maj 2019

Hermed indkaldes til generalforsamling for Strandbjerggårdens Grundejerforening
søndag den 26. maj 2019 kl. 11:00 oven for stranden

D Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. 1. Valg af dirigent

2. 2. Formandens beretning

3. 3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 (se bilag)

4. 4. Vejlaug Generalforsamling 2019, regnskab 2018, budget 2019.

5. 5. Valg 

a. Formand, Søren Birk Pedersen (er ikke på valg)

Sekretær, Annette Holck (er ikke på valg)
Næstformand, Vejlaugsrepræsentant, Anette Mathiesen (på valg, genopstiller) 

Kasserer, Jørg Gøttler (på valg, genopstiller) 

Morten Rønager (på valg, genopstiller)  b. 

b. Valg af to bestyrelsessuppleanter (altid på valg):

Torben Kjærgaard (genopstiller) Claus-Erik Nielsen (genopstiller ikke) 

c Nuværende revisorer: Finn Zachariassen. Søren Petersen. 

d. Nuværende revisorsuppleant: Lisbeth Nielsen.

6. 

6. Indkomne forslag (Forslagene er vedhæftet som pdf-filer. Forslag 3 og 4 i samme pdf) 

FORSLAG_1 vedrørende vedtægtsændring om valg af drænudvalg. Forslagsstiller: Bestyrelsen 

FORSLAG_2 vedrørende ansamling af vand på strandengen. Forslagsstiller: Søren Ingemann Larsen 

FORSLAG_3 vedrørende hastighedsnedsættelse på Strandbjerggårdsve. Forslagsstiller: Marianne Knudsen og Dorthe Axelsen 

FORSLAG_4 vedrørende maskinstøj og græsslåning. Forslagsstillere: Marianne Knudsen og Dorthe Axelsen


FORSLAG_5 vedrørende bredbåndsforbindels. Forslagsstillere: Palle og Agnete Rugholm Nielsen

7. 

7. Budget for 2019 og fastlæggelse af kontingent for 2019

8. 8. Eventuelt.

M vh Bestyrelsen

P PS. Deltagere bedes selv medbringe en stol.

BI LAG: Regnskab/budget + forslag 1, forslag 2, forslag 3+4 og forslag
  

                                                                         

 Konstituering af bestyrelsen. 7. juli 2018

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand:  Anette Mathiesen,  vejlaug og veje      Kasserer: Jørg Gøttler        Sekretær: Annette Holck    Morten Ronager
      
 Suppleanter: Torben louis Kjærgaard  og Claus Erik Biber Nielsen  er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.


 Referat af Generalforsamling 2018

Formandsberetning 2017 - 2018.

Persondatapolitik juni 2018

GF Indkaldelse i pdf

Generalforsamling for Strandbjerggårdens Grundejerforening

søndag den 3. juni 2018 kl. 11:00 ovenfor stranden  

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1.                   Valg af dirigent

 2.                   Formandens beretning

 3.                   Fremlæggelse af regnskab for 2017

 4.                   Vejlaug GF 

Vi har haft en ny besigtigelse af vejen med Pankas, som er kommet med et nyt tilbud på reparation og vedligehold af vejen. Tilbuddet indeholder – ud over det oprindelige vedligehold af belægningen og reparation af huller – en styrkelse af nedkørslerne til de private veje, ved at der lægges stabilgrus, og derefter asfalt på ”trekanten” dannet af de to kørebaner ved opkørslerne op til overdrevsvejen.

Vi har overvejet at indhente et alternativt tilbud, men de to asfaltfirmaer, Pankas og Colas, samarbejder, og har rent faktisk er fæller selskab til denne slags opgaver, så det mener vi ikke er formålstjenligt.

Den samlede pris på dette er kr. 215.725 inkl. moms. Vi accepterer tilbuddet i nærmeste fremtid, og regner med, at arbejdet udføres i 2018, inden frosten sætter ind, men sandsynligvis i løbet af sommeren.

 Vi har pr. 31.12.2017 kr. 262.452 til disposition, altså rigeligt til at dække omkostningerne.

Vi har samtidig undersøgt mulighederne for at undgå vand i svinget. Der er et afløb, og det kan nemt og forholdsvis billigt renses ved slamsugning, men vi har forsøgt at kontakte ("vejpraje") kommunen, da vi mener afløbet ligger på kommunens del af vejen, og at de skal bekoste rensningen. Vi har ikke hørt fra kommunen endnu.

 5.                   Valg:

                      a. Formand, Søren Birk Pedersen, er på valg (ønsker genvalg)

                      b. Bestyrelsesmedlemmer:

    Vejlaugsrep, Anette Mathiesen, er ikke på valg

                          Sekretær, Jørg Gøttler, er ikke på valg

                          Kasserer, Hanne Heimdal, er på valg (ønsker ikke genvalg)

                          Næstformand, Morten Rønager, er ikke på valg            

                      c. 1 nuværende bestyrelsessuppleant:

                          Monika Bellmann (ønsker ikke genvalg)

                          Annette Holck (ønsker genvalg som bestyrelsesmedlem)

                      d. Nuværende revisorer:

                          Finn Zachariassen.  

    Søren Petersen.   

                      e. Nuværende revisorsuppleanter:

                          Mangler

 

6.                   Indkomne forslag (hvert forslag er vedhæftet som særskilte pdf-filer)

1. Forslag til vedtagelse af vedtægtsændring, der tilføjer ordet "dræn" til §3. Forslagsstiller: Søren Ingemann Larsen

2. Andel i midler til udbredelse af bredbånd. Forslagsstillere: Kitta og Sven Petersen

3. Fjernelse af den rustne stålkasse, der står på overdrevet til venstre for Vollerup kanal (drænudløbet) fordi den ikke bruges og skæmmer. Forslagsstillere: Janne Laursen og Erik Andersen

4. Prøvetagning af vand ved drænudløb. Forslagsstiller: bestyrelsen

5. Hjertestarter. Forslagsstiller: Bestyrelsen

 
7.                   Budget for 2018 og fastlæggelse af kontingent for 2018

 8.                   Eventuelt

 Mvh
Bestyrelsen

P.s. Deltagere bedes selv medbringe en stol.


   

.

 Link til rapport om strandarealet    
              

Kontigent 2017: 150 kr. vejlaug + 550 kr. = 700. kr /parcel på kontonummer: 0516  0000136429  ( Sparekassen Sjælland) Husk at notere din sommerhusadresse ved betalingen. kontigentet skal indbeles senest 1/10. 2017.

       
Konstituering af bestyrelsen. 1. juli 2017

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand: Morten Ronager         Kasserer: Hanne Heimdal       Vejlaug: (Anette Mathiesen)        Sekretær: Jørg Gøttler     
      
 Suppleanter: Monica Bellmann og Annette Holck er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.
             sankt Hans 2017
 
50 års jubilar Søren og Anni Petersen ses i midten af billedet ved båltalen af Bent Ravn, Skt. Hans aften 2017   foto: Morten Rønager anden generation på stedet.Søren Petersen 1967
For 50 år siden Søren Petersen med familie besigtiger den nye grund.  1967.


Kalundborg sportsfiskerklub
Den unge Michael Jørgensen og kusiner (Mosestien 9) i teltlejr på fællesarealet, Kalundborg Lystfiskerforening. 1968
Købmanden på på Toppen
Ved siden af indgangsdøren til købmanden er der et skilt med Ceres Top, da det var et lokalt Ceres depot. Derfor blev vejen kaldt Toppen.
Foto: Morten Rønager 1975

Købmandens skilte tæt på 1975
Toppen i nærbillede.  1975Det godkendte regnskab for 2016 og budget for 2017

Referat af  Generalforsamlingen 21.maj 2017

Ændring af Vedtægter, vedtaget på Generalforsamlingen 21.maj 2017


Formandens beretning 2017

                Generalforsamling 2017                        


            Generalforsamling 2017                          

Foto af Morten Rønager fra Generalforsamlingen 21. maj 2017   
                                                           


Arbejdsdag lørdag den 20. maj 2017 kl. 9.30
Fest i teltet lørdag den 20. maj 2017 kl. 18.00


Hermed indkaldes til

generalforsamling for Strandbjerggårdens Grundejerforening

søndag den 21. maj 2017 kl. 10:00 ovenfor stranden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.                   Valg af dirigent
2.                   Formandens beretning
3.                   Fremlæggelse af regnskab for 2016  

4.                   Vejlaug
5.                   Valg:
                      a. Formand, Søren Birk Pedersen, er ikke på valg
                      b. Bestyrelsesmedlemmer:
                          Vejlaugsrep, Anette Mathiesen, er på valg (ønsker genvalg)
                          Sekretær, Jørg Gøttler, er på valg (ønsker genvalg)
                          Kasserer, Hanne Heimdal, er ikke på valg
                          Næstformand, Morten Ronager, er på valg (ønsker genvalg)                
                      c. 1 nuværende bestyrelsessuppleant:
                          Monika Bellmann (ønsker genvalg)
                          En suppleant mangler.
                      d. Nuværende revisorer:
                          Finn Zachariassen.  
                          Søren Petersen.   
                      e. Nuværende revisorsuppleanter:
                          Mangler
 
6.                   Indkommende forslag d. 6/5-17:
                    1.       Forslag fra bestyrelsen:/  Ændring af vedtægter (forslag ligger på hjemmesiden)
                    2.       Forslag fra bestyrelsen:/  Strandarealet (forslag ligger på hjemmesiden)
                    3.       Forslag fra bestyrelsen:/  Drøftelse af vejstandarder (oplæg på hjemmesiden)
                    4.       Forslag fra bestyrelsen:/  Privat foretagsomhed? Smidighed versus junk. F.eks. affald stativ på strandarealet.
                    5.       Forslag fra bestyrelsen:/  Facebook som ekstra informationskanal?
                    6.       Forslag fra Drænudvalget (ligger på hjemmesiden)
                         7.        Forslag fra  Bent Ravn:   Den af  Tryg opsatte redningsstation flyttes hen til trappen for at lette betjeningen, hvis vi skulle få                                     brug for det.- gud forbyde det.
                                   
 
7.                   Budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2017
8.                   Eventuelt

Angående pkt. 6.  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen. Forslag opsættes i opslagskassen, samt på hjemmesiden.

Mvh
Bestyrelsen

P.s. Deltagere bedes selv medbringe en stol.


Arbejdsdag lørdag 20.maj 2017 kl. 9.30 til kaffe, te og morgenbrød.

KL. 10:00,  fordeling af opgaver: 

Svend-Ole Toft har sørget for at vangerne er fjernet. Derfor så mange buskryddere og ørnenæb som muligt.

Klipning og pasning af fællesarealet – buskryddere, ørnenæb, save mv. samt afbrænding.

Eftersyn af dræn.

Vollerup kanal skal renses.

Oprydning på strand og fællesareal.

Opsætning af telt til lørdag aftens grillfest og GF dagen efter.

Fest på fællesarealet i foreningens telt.  Alle er velkomne.

Lørdag 20. maj kl. 18.00

 


Meddelese om indbrud. 9. januar 2017

Til orientering ..er der natten til Torsdag d.9/2 2017...været indbrud på Floravej 2 !! 
Har observeret de omkringliggende huse, på Strandbjerggårdsvej!  Der er intet at bemærke, men opfordrer alle til at tjekke, deres sommerhus ! 
Floravejs ejere, ER orienteret ! 
Vh Lars Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 

Har 9.februar 2017 oprettet en, Facebook side..
Søg : Strandbjerggårds Grundejerforening. 
Vh Marianne Lønborg Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 Kalundborg Grus til veje
Der ligger en stor bunke skærver 6/16 til reparation af vores veje ud for Mosestien 14.
Chaufføren har lagt nogle mindre bunker på hjørnet af Strandbjerggårdsvej / Toppen og Strandbjerggårdsvej / Diget.

Konstituering af bestyrelsen. 10. juli 2016

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand: Morten Ronager         Kasserer: Hanne Heimdal       Vejlaug: (Anette Mathiesen)        Sekretær: Jørg Gøttler           

1. suppleant: Monica Bellmann, og samtidig arbejdende suppleant, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.

Referat af Generalforsamlingen 2. juli 2016

Revideret budget  2016

Formandens beretning til Generalforsamlingen  2. juli 2016 


Regnskab 2015 Budget 2016Broen op maj 2016 Pause i afbrændingen arbejdsdag maj 2016 afklipning arbejds dag maj 2016

Billeder fra arbejdsdagen lørdag den 28. maj 2016. Broopsætning og afbrænding af rynket rose.    foto:Hanne Heimdal.

 Notat efterår 2015 om vores strandareal, udført af Jørgen Stolz.Silva Danica.
Skred ved båderampe                    Udsivning

15-03-2016
Vand, det er som bekendt svært at styre. I år er det tilsyneladende alt det regn, vi har fået i vinter, der er årsag til det store skred i skrænten, der  hvor båderampen har været. Tak til dem, der har afmærket hullet.

April 2016  Sortanden vandt over Vindmøllerne i Sejerøbugten. 
Referat af Generalforsamling  lørdag 18 juli 2015

Regnskab 2015

Referat af Generalforsamling 2014

Regnskab 2014

Regnskab 2013

webmaster: soerenbirkpedersen@gmail.com
Til top