foto søren ingemann

Forside

Aktuelt

Vedtægter og ordensregler

Love og andre bekendtgørelser

Historie

Billeder 

Kontakt

kontakt@strandbjerggaardens-gf.dk
 Husk Måleraflæsning  31. december 2017      http://vsv-vand.dk/Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen den 3. juni kl. 11.00 2018, skal være bestyrelsen i hænde inden 1. april 2018.


Arbejdsdag Lørdag den 2. juni  kl. 9.30 - 13.00, start kl.. 10.00

Generalforsamling søndag den 3. juni kl. 11.00 2018


   

.

 Link til rapport om strandarealet    
              

Kontigent 2017: 150 kr. vejlaug + 550 kr. = 700. kr /parcel på kontonummer: 0516  0000136429  ( Sparekassen Sjælland) Husk at notere din sommerhusadresse ved betalingen. kontigentet skal indbeles senest 1/10. 2017.

       
Konstituering af bestyrelsen. 1. juli 2017

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand: Morten Ronager         Kasserer: Hanne Heimdal       Vejlaug: (Anette Mathiesen)        Sekretær: Jørg Gøttler     
      
 Suppleanter: Monica Bellmann og Annette Holck er arbejdende suppleanter, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.
             sankt Hans 2017
 
50 års jubilar Søren og Anni Petersen ses i midten af billedet ved båltalen af Bent Ravn, Skt. Hans aften 2017   foto: Morten Rønager anden generation på stedet.Søren Petersen 1967
For 50 år siden Søren Petersen med familie besigtiger den nye grund.  1967.


Kalundborg sportsfiskerklub
Den unge Michael Jørgensen og kusiner (Mosestien 9) i teltlejr på fællesarealet, Kalundborg Lystfiskerforening. 1968
Købmanden på på Toppen
Ved siden af indgangsdøren til købmanden er der et skilt med Ceres Top, da det var et lokalt Ceres depot. Derfor blev vejen kaldt Toppen.
Foto: Morten Rønager 1975

Købmandens skilte tæt på 1975
Toppen i nærbillede.  1975Det godkendte regnskab for 2016 og budget for 2017

Referat af  Generalforsamlingen 21.maj 2017

Ændring af Vedtægter, vedtaget på Generalforsamlingen 21.maj 2017


Formandens beretning 2017

                Generalforsamling 2017                        


            Generalforsamling 2017                          

Foto af Morten Rønager fra Generalforsamlingen 21. maj 2017   
                                                           


Arbejdsdag lørdag den 20. maj 2017 kl. 9.30
Fest i teltet lørdag den 20. maj 2017 kl. 18.00


Hermed indkaldes til

generalforsamling for Strandbjerggårdens Grundejerforening

søndag den 21. maj 2017 kl. 10:00 ovenfor stranden

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1.                   Valg af dirigent
2.                   Formandens beretning
3.                   Fremlæggelse af regnskab for 2016  

4.                   Vejlaug
5.                   Valg:
                      a. Formand, Søren Birk Pedersen, er ikke på valg
                      b. Bestyrelsesmedlemmer:
                          Vejlaugsrep, Anette Mathiesen, er på valg (ønsker genvalg)
                          Sekretær, Jørg Gøttler, er på valg (ønsker genvalg)
                          Kasserer, Hanne Heimdal, er ikke på valg
                          Næstformand, Morten Ronager, er på valg (ønsker genvalg)                
                      c. 1 nuværende bestyrelsessuppleant:
                          Monika Bellmann (ønsker genvalg)
                          En suppleant mangler.
                      d. Nuværende revisorer:
                          Finn Zachariassen.  
                          Søren Petersen.   
                      e. Nuværende revisorsuppleanter:
                          Mangler
 
6.                   Indkommende forslag d. 6/5-17:
                    1.       Forslag fra bestyrelsen:/  Ændring af vedtægter (forslag ligger på hjemmesiden)
                    2.       Forslag fra bestyrelsen:/  Strandarealet (forslag ligger på hjemmesiden)
                    3.       Forslag fra bestyrelsen:/  Drøftelse af vejstandarder (oplæg på hjemmesiden)
                    4.       Forslag fra bestyrelsen:/  Privat foretagsomhed? Smidighed versus junk. F.eks. affald stativ på strandarealet.
                    5.       Forslag fra bestyrelsen:/  Facebook som ekstra informationskanal?
                    6.       Forslag fra Drænudvalget (ligger på hjemmesiden)
                         7.        Forslag fra  Bent Ravn:   Den af  Tryg opsatte redningsstation flyttes hen til trappen for at lette betjeningen, hvis vi skulle få                                     brug for det.- gud forbyde det.
                                   
 
7.                   Budget for 2017 og fastlæggelse af kontingent for 2017
8.                   Eventuelt

Angående pkt. 6.  Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen. Forslag opsættes i opslagskassen, samt på hjemmesiden.

Mvh
Bestyrelsen

P.s. Deltagere bedes selv medbringe en stol.


Arbejdsdag lørdag 20.maj 2017 kl. 9.30 til kaffe, te og morgenbrød.

KL. 10:00,  fordeling af opgaver: 

Svend-Ole Toft har sørget for at vangerne er fjernet. Derfor så mange buskryddere og ørnenæb som muligt.

Klipning og pasning af fællesarealet – buskryddere, ørnenæb, save mv. samt afbrænding.

Eftersyn af dræn.

Vollerup kanal skal renses.

Oprydning på strand og fællesareal.

Opsætning af telt til lørdag aftens grillfest og GF dagen efter.

Fest på fællesarealet i foreningens telt.  Alle er velkomne.

Lørdag 20. maj kl. 18.00

 


Meddelese om indbrud. 9. januar 2017

Til orientering ..er der natten til Torsdag d.9/2 2017...været indbrud på Floravej 2 !! 
Har observeret de omkringliggende huse, på Strandbjerggårdsvej!  Der er intet at bemærke, men opfordrer alle til at tjekke, deres sommerhus ! 
Floravejs ejere, ER orienteret ! 
Vh Lars Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 

Har 9.februar 2017 oprettet en, Facebook side..
Søg : Strandbjerggårds Grundejerforening. 
Vh Marianne Lønborg Knudsen 
Strandbjerggårdsvej 31 Kalundborg Grus til veje
Der ligger en stor bunke skærver 6/16 til reparation af vores veje ud for Mosestien 14.
Chaufføren har lagt nogle mindre bunker på hjørnet af Strandbjerggårdsvej / Toppen og Strandbjerggårdsvej / Diget.

Konstituering af bestyrelsen. 10. juli 2016

Formand: Søren Birk Pedersen                                             
Mosestien 11 4400 Kalundborg                                                         
Prinsessegade 85  1422 kbh.K
tlf. 51272803
soerenbirkpedersen@gmail.com

Næstformand: Morten Ronager         Kasserer: Hanne Heimdal       Vejlaug: (Anette Mathiesen)        Sekretær: Jørg Gøttler           

1. suppleant: Monica Bellmann, og samtidig arbejdende suppleant, dvs. deltager i bestyrelsesmøder , dog uden stemmeret.

Referat af Generalforsamlingen 2. juli 2016

Revideret budget  2016

Formandens beretning til Generalforsamlingen  2. juli 2016 


Regnskab 2015 Budget 2016Broen op maj 2016 Pause i afbrændingen arbejdsdag maj 2016 afklipning arbejds dag maj 2016

Billeder fra arbejdsdagen lørdag den 28. maj 2016. Broopsætning og afbrænding af rynket rose.    foto:Hanne Heimdal.

 Notat efterår 2015 om vores strandareal, udført af Jørgen Stolz.Silva Danica.
Skred ved båderampe                    Udsivning

15-03-2016
Vand, det er som bekendt svært at styre. I år er det tilsyneladende alt det regn, vi har fået i vinter, der er årsag til det store skred i skrænten, der  hvor båderampen har været. Tak til dem, der har afmærket hullet.

April 2016  Sortanden vandt over Vindmøllerne i Sejerøbugten. 
Referat af Generalforsamling  lørdag 18 juli 2015

Regnskab 2015

Referat af Generalforsamling 2014

Regnskab 2014

Regnskab 2013

webmaster: soerenbirkpedersen@gmail.com
Til top